Съгласие за обработка на лични данни

С отбелязване в полето потвърждавам, че прочетох, разбрах и изразявам СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ и съгласие с Общите условия на lesencredit.com.

Вие потвърждавате, че се съгласявате Вашите лични данни, Вашите лични данни да бъдат използвани във връзка с искането от Ваша страна да осъществите контакт с финансова институция „ВИВА КРЕДИТ“ ООД, с ЕИК 201995287 и давате доброволно съгласието си Вашите лични данни да бъдат използвани за или във връзка с осъществяването на контакта. Сайтът lesencredit.com не предоставя с материалите си консултантски услуги, не посредничи по финансови или други сделки и съгласявайки се да изпратим Вашите лични данни съобразно попълнената контактна форма на „ВИВА КРЕДИТ“ ООД, ние Ви подпомагаме да осъществите своевременен контакт с Дружеството, от което следва да получите цялата релевантна и изискуема по българското и европейското законодателство потребителска и друга информация по получаването на финансова услуга. „ВОКС ПОПУЛИ“ ООД е администратор на лични данни с удостоверение 421290, който обработва личните Ви данни в съответствие със Закона за защита на личните данни, съобразно пар. 1, точка 1 и 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни. Съгласявате се и изрично упълномощавате „ВОКС ПОПУЛИ“ ООД да предоставя за целите на осъществяване на контакта Вашите лични данни, в това число три имена и телефон и други изрично предоставени от Вас данни, при спазване на чл. 2, ал. 2 и 3 от ЗЛЛД на „ВИВА КРЕДИТ“ ООД (ЕИК: 201995287), която е небанкова финансова институция със седалище и адрес на управление гр. София 1324, ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ „Силвър център“, ет. 2, офис 73Г. Предметът на дейност на „ВИВА КРЕДИТ“ ООД е отпускането на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции. През месец април 2012 г. Българската народна банка регистрира „ВИВА КРЕДИТ“ ООД като небанкова финансова институция, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции, издадена от Българска народна банка. Дружеството е пререгистрирано и вписано в регистъра на финансовите институции съгласно чл. 3а, ал. 1 от Закона за кредитните институции под рег. № BGR00277.

„ВИВА КРЕДИТ“ ООД е регистрирано като Администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

Наред с това, разбирате, че имате право на достъп до личните Ви данни, съхранявани от „ВИВА КРЕДИТ“ ООД, и имате право да поискате промяна и актуализиране на личните Ви данни, съгласно условията на Глава Пета от Закона за защита на личните данни. Настоящото съгласие предоставяте в резултат на свободната Ви воля, като сте наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по-точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл. 36а и 36б на същия закон, и сте уведомен, че имате право да откажете да предоставите настоящото си съгласие, в който случай искането Ви за предоставяне и ползване на желаната от Вас услуга няма да бъде изпълнено.

С настоящото давате своето изрично Съгласие за обработване на личните Ви данни, до които „ВОКС ПОПУЛИ“ ООД е получило достъп в следствие на лично попълнените от Вас полета на настоящата контактна форма. Уведомен сте за правото Ви на достъп до личните данни, които сте предоставили на „ВОКС ПОПУЛИ“ ООД за обработване и съхраняване.

Прочетох, разбрах и давам съгласие за обработка на лични данни, съгласно указаното по-горе.